grafika

Beneficjent EL-METAL Ramin Mortezaei realizuje projekt pn.:
„Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy EL- METAL Ramin Mortezaei”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.4

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności
w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 232 329.75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 232 329.75 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.